Polityka prywatności
Serwisu PSKF.pl

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest FUNDICO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000831875, , której kapitał zakładowy wynosi 100 000,00 zł (opłacony w całości).
 2. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak również przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku
 3. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 2
Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób przesyłających zapytania przez formularz kontaktowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
 4. Każdy z Użytkowników, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@pskf.pl.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Dane osobowe są przetwarzane przez osoby wyłącznie upoważnione przez Usługodawcę.

§ 3
Pliki cookies

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu Fundico.eu informujemy, iż stosujemy pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki te stanowią dane informatyczne w szczególności – pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownik Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego (z którego pochodzą), czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer i wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości strony serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  2. pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  4. utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  5. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 2. W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików Cookies:
  1. „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego, gdzie wymagane jest logowanie. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszym serwisie.
 4. Serwis korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki Cookies w następujących celach:
  1. monitorowanie ruchu na naszej stronie www;
  2. zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
  3. ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW.;
  4. kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom
  5. wybrana treść;
  6. kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
  7. badanie zapisów na newslettery;
  8. wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla ecommerce;
  9. wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
  10. integracja z portalem społecznościom.
  11. Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:
  12. Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek doprzeglądarki blokujący Google Analytics: google.com);
  13. Hotjar (więcej informacji na stronie: hotjar.com);
  14. Facebook (więcej informacji na stronie: facebook.com);
  15. Userengage (więcej informacji na stronie: userengage.com).
 5. Informacje, które są gromadzone w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Profilowanie następuje w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszego Serwisu lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszym Serwisie lub produktach do tych preferencji, w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Usługi i funkcje w ramach Serwisu mogą z czasem ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, przy zachowaniu jednak praw dotychczas nabytych przez Użytkowników. Polityka Prywatności dotyczy każdego Użytkownika Zmiany mogą nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów: a) zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki Użytkowników, b) rozwój funkcjonalności lub Usług podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności.
 2. Administrator każdorazowo umieści w ramach Serwisu i Aplikacji informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się udostępniana do publicznej wiadomości z nową datą.
 3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności, a udzielonymi przez Użytkownika zgodami na przetwarzanie danych osobowych, niezależnie od postanowień Polityki Prywatności, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa.

Dlaczego my?

Już dziś skontaktujemy się w sprawie tego, jak Ci pomóc
Frankowiczu, bądź na bieżąco!
Zapisz się na nasz newsletter.
Jako Polska Społeczność Kredytobiorców Frankowych przekazujemy informacje o wynikach procesów sądowych, możliwościach zarządzania swoim kredytem, lub o czymkolwiek co powinieneś wiedzieć jako osoba posiadająca kredyt we frankach.
Zadzwoń do nas